HỌC PHÍ

[Please scroll down for English]

 

THẺ TẬP THEO BUỔI THẺ TẬP KHÔNG GIỚI HẠN

1 BUỔI: 240.000 vnd

Thời hạn sử dụng: 30 ngày.

1 THÁNG: 1.590.000 vnd

Thời hạn sử dụng: 30 ngày. Được phép gia hạn tối đa 7 ngày.

5 BUỔI: 1.100.000 vnd

Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày mua.

3 THÁNG: 4.050.000 vnd

Thời hạn sử dụng: 90 ngày. Được phép gia hạn tối đa 30 ngày.

10 BUỔI: 1.900.000 vnd

Thời hạn sử dụng: 1 năm kể từ ngày mua.

6 THÁNG: 7.500.000 vnd.

Thời hạn sử dụng: 180 ngày. Được phép gia hạn tối đa 60 ngày.


Điều khoản và điều kiện:

  • Miễn hoàn trả phí cho tất cả các gói thành viên.
  • Gói đăng ký chỉ dành cho một học viên sử dụng và không được dùng để chia sẻ với người khác.
  • Yoga SnS Studio cho phép bạn gia hạn gói thành viên theo thời gian quy định. Vui lòng email thông báo SnS nếu học viên có nhu cầu gia hạn.
  • Học viên có thể chuyển nhượng gói thành viên của mình cho một người khác. Chuyển nhượng chỉ được áp dụng khi gói thành viên còn hiệu lực và phải thông báo cho Yoga SnS Studio để thực hiện việc chuyển nhượng. Thủ tục chuyển nhượng hoàn toàn miễn phí.

 

 

MEMBERSHIP

 

CLASS PASS UNLIMITED MEMBERSHIP

1 PASS: 240.000 vnd

Valid for 1 month.

1 MONTH: 1.590.000 vnd

Valid for 30 days. Extension period of up to 7 days

5 PASS: 1.100.000 vnd

Valid for 1 year from purchased date

3 MONTHS: 4.050.000 vnd

Valid for 90 days. Extension period of up to 30 days

10 PASS: 1.900.000 vnd

Valid for 1 year from purchased date

6 MONTHS: 7.500.000 vnd

Valid for 180 days. Extension period of up to 60 days

 

Terms & conditions

  • All membership packages are non-refundable.
  • Your package is for your use only and cannot be shared.
  • We allow for extensions of your membership.
  • Membership can be transferable without additional fee. Membership valid required before the transfer. Please email us to process the transfer.